Zakažite hitnu intervenciju

063 88 78 909; 015 876-533

Usluge

Usluge koje pruža EKO TIM

Deratizacija

Suzbijanje štetnih glodara(pacovi i miševi) je naša specijalnost. Probleme koje izazivaju glodari rešavamo već 30 godina. Posebno smo specijalizovani za vršenje sistematskih deratizacija u gradovima, opštinama, mesnim zajednicama. Deratizacija podrazumeva mehaničke, fizičke i hemijske mere kojima se suzbijaju štetni glodari i kojima se stvaraju nepovoljni uslovi za ulaz, zadržavanje i razmnožavanje štetnih glodara u prostorima i objektima.

Saznaj više

Dezinsekcija

Je skup mera i postupaka koji se provode s ciljem sprečavanja ulaska, zadržavanja, razmnožavanja i smanjenja broja štetnih insekata u sirovinama, robi, objektima i pripadajućem prostoru. Usluge dezinsekcije vršimo u stambenom i kancelarijskom prostoru, proizvodnim pogonima, skladištima, na uskladištenim poljoprivrednim proizvodim, kao i u spoljašnjem prostoru.

Saznaj više

Dezinfekcija

Je skup različitih mera i postupaka koji se provode sa ciljem uništavanja štetnih mikroorganizama, odnosno smanjenjem njihovog broja na brojnost bezopasnu po čoveka i okolinu, zaustavljanja rasta i razmnožavanja. Dezinfekcija se provodi mehaničkim, fizičkim i hemijskim metodama.

Plinska dezinsekcija – fumigacija

Je postupak suzbijanja insekata i njihovih razvojnih oblika delovanjem gasom, izraženog insekticidnog delovanja. Fumigaciju vršimo u zatvorenim, hermetizovanim prostorima, na otvorenom (pod nepropusnim folijama) i na transportnim trakama u silosima. Fumigacija se provodi po strogim pravilima i uz posebne mere opreza, naročito uz specifičnu zaštitnu opremu.

Odbijanje ptica i zmija

Zbog stalne urbanizacije čovek sve više zadire u prirodna staništa, tako da ptice i zmije dolaze u neposrednu blizinu čoveka i svojim načinom života i pojavom mogu ozbiljno narušiti normalno odvijanje ljudskih aktivnosti. Različitim tehnikama odbijanja navedenih grupa životinja, kao što su mehaničke prepreke za zadržavanje i sletanje ptica ili hemijske metode (repelenti) za odbijanje zmija, Eko tim uspešno rešava probleme ove vrste.

Suzbijanje korova

Suzbijanjem korova se na brz i efikasan način uklanja nepoželjna vegetacija koja bi mogla uzrokovati štetne posledice svojim rastom i širenjem. Sredstva koja Eko Tim koristi za suzbijanje korova su ekološki prihvatljiva a u isto vreme i efikasna u suzbijanju korova.

Zaštita uskladištenog bilja

Uskladišteno bilje napada i oštećuje veliki broj insekata, mikroorganizama, glodara i ptica. Zaštita uskladištenog bilja je usaglašena sa zahtevima međunarodnih standarda i podrazumeva primenu preventivnih mera i monitoring štetočina, kao i suzbijanje štetnih insekata ukoliko je neophodno.

Monitoring aktivnosti štetočina

Je jedan od obaveznih segmenata u pružanju usluga DDD. Sve preduzete mere i postupci prilikom vršenja DDD usluga moraju biti praćeni i dokumentovani. Za to nam služi PestScan app i digitalni softver pomoću koga naši tehničari, nakon uvida u stanje klopki kod konkretnog korisnika usluga, sve uočene promene unose u app. Monitoring ima svrhu: • Utvrđivanje da li provedene mere DDD daju očekivane rezultate • Na osnovu trendova prisustva glodara, koji se periodično posmatraju, planiraju se dalje mere u zaštiti od štetočina Ovo je veoma važan segment u integralnoj kontroli štetočina, posebno za primenu HACCP sistema i standarda ISO 22000 kod kompanija koje se bave proizvodnjom i prometom hrane. Monitoring aktivnosti štetočina ima svoje specifičnosti u zavisnosti od proizvoda koji se štite, lokacije i vrste štetočina. Za monitoring se koriste: • UV lampe i feromonske klopke za insekte, lepljive zamke, hranilice za glodare • Iskustvo i znanje tehničara i prepoznavanje insekata i njihovih karakteristika

Miševi

Miš pripada redu glodara, a najzastupljenija vrsta je kućni miš, svetlo smeđe ili sive do crne boje. Pored materijalne štete u vidu kontaminacije i oštećenja robe, predstavlja rizik po ljude kao prenosilac uzročnika zaraznih bolesti.

Pacovi

Pacovi spadaju u red štetnih glodara. Na našim prostorima najrasprostranjeniji su sivi i crni pacov. Kontrola i prevencija u zaštiti štetnih glodara provodi se preventivnim metodama (zatvaranje otvora, postavljanjem prepreka) i hemijskim metodama – ciljanom upotrebom rodenticida (zatrovanih mamaka), upotrebom repelenata (odbijajućih preparata), kao i upotrebom sredstava koja čine glodare sterilnim.

Bubašvabe

Smeđa bubašvaba, crna bubašvaba, američka bubašvaba dobro se sakrivaju na toplim i vlažnim mestima sa obiljem hrane. Aktivne su pretežno u mraku i ima ih u stambenim objektima, restoranima, pekarama, trgovinskim objektima, na pijacama, u skladištima hrane i ostalim prostorima gde se hrana priprema i skladišti. Često se nalaze na brodovima i u sanitarnim čvorovima u sistemu kanalizacije.

Mravi

Mogu biti mehanički prenosioci niza patogenih bakterija, naročito u bolnicama – Faraonski mrav. Ostale vrste nisu epidemiološki značajne. Kućni mrav je smeđe boje, dužine 2,5 – 4,5 mm. Ima razvijen aparat za griženje. U naše domove privlači ga prvenstveno hrana. Faraonski mrav preferira slatke, šećerne napitke, kao i meso, krv i mast, pa se često nalazi u bolnicama i restoranima.

Muve

Pripadaju redu Diftera što znači dvokrilaca. Domaća muva je jedan od najrasprostranjenijih insekata kod nas. Ženka polaže do 150 jajašaca koja se razvijaju u periodu od 8 do 11 dana, a leti razvojni ciklus traje 6 dana. Temperature iznad 450C ubijaju larve i lutke. Mogu biti prenosioci bolesti – Salmoneloze, Šigeloze, Entero virusa, Hepatitis A. Životni vek im je oko 30 dana.

Komarci

Suzbijanje komaraca ima veliki značaj u javnom zdravlju stanovništva jer su prenosioci zaraznih bolesti (Malaria, Denga, virus zapadnog Nila) i utiču na uznemiravanje i remećenje života stanovništva. Veoma uspešno se suzbijaju kombinacijom larvicidnog tretmana i adulticidnim tretmanom u ograničenom prostoru, kod nepristupačnih površina.

Buve

Imaju epidemiološki značaj kao prenosioci kuge, Tularemie, alergijskog dermatitisa ljudi i životinja. Više generacija nalaze se uvek uz domaćina, u životinjskim i ljudskim staništima u opsegu od 60 – 200m oko objekta i na 15 – 30cm visine zidova u objektu.

Krpelji

Epidemiološki značaj imaju kao prenosioci krpeljnog meningo encefalitisa, Lajmske bolesti, mišjeg pegavca, Tularemie, hemoragijske groznice. Kreću se najviše do 200m od stambenih objekata. Suzbijaju se insekticidima.

Stenice

Nemaju značaj u prenosu bolesti , ali svojim ubodom izazivaju snažne alergijske reakcije na telu napadnutih osoba. Životni vek im je od 6 – 18 meseci. Suzbijaju se u dušecima, posteljini, spuštenim plafonima i pregradama, prozorima, pragovima …

Ose, stršljeni, obadi

Njihovi ubodi često izazivaju toksične ili alergijske reakcije, ponekad i anafilaktički šok. Životni vek im je takav da letnja generacija ugine s jeseni, ali oplođene matice prežive ili su kolonije trajne s velikim gnezdima do 5000 jedinki. Eko tim vrši uklanjanje gnezda u stambenim i dr. objektima.